Co słychać na budowie S3, czyli rozmowa z Panem Piotrem Borconiem ( Budimex) – Kierownikiem budowy S-3 Nowa Sól – Legnica

Rozmowa z Panem Piotrem Borconiem ( Budimex) – Kierownikiem budowy S-3  Nowa Sól – Legnica 

 

Dariusz Sędzikowski: Po tym jak okazało się jak wielkie problemy są na odcinku Lubin – Polkowice nasuwa się pytanie na jakim etapie jest odcinek, który Panu podlega?

Piotr Borcoń: Aktualnie na kontrakcie obowiązuje okres przerwy zimowej, ze względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne. W asortymentach robót możliwych do realizacji, prowadzimy prace branżowe, drogowe i mostowe. Pomimo tego, że nasz odcinek należy do najdłuższych ~ 22,6 km i występują na nim 33 obiekty mostowe (w tym 2 nad koleją i 2 nad wodą płynącą), to zaawansowanie należy uznać za zadowalające na tym etapie zadania.

Kluczowy będzie okres marca i kwietnia, w którym planujemy wznowić roboty bitumiczne na bazie, których przystępować będziemy do robót wykończeniowych i wszystkich innych związanych m.in. z bezpieczeństwem ruchu oraz ochroną środowiska. Bardzo dużo zależeć będzie od warunków atmosferycznych, które dla tego typu robót zewnętrznych mają znaczenie determinujące. Ponadto przed nami procedury formalne, odbiorowe i pozwolenia na użytkowanie, które prowadzone będą równocześnie na wielu innych odcinkach S-3.

 

DS: Problemem, który dotknął szczególnie mieszkańców Karczowisk jest komunikacja zbiorowa. PKS zawiesił kursowanie przez Karczowiska autobusów relacji Lubin – Legnica, praktycznie oprócz Heliosa, pozostałe busy nie zajeżdżają do Karczowisk. Również Mercus przewożący pracowników KGHM ograniczył kursowanie do niezbędnego minimum.
Czy nie dało się inaczej rozwiązać problemu tymczasowej organizacji ruchu?

PB: Wszystkie zmiany w organizacji ruchu, przed wprowadzeniem były konsultowane, opiniowane i uzgadniane w odpowiednich Zarządach dróg. Zmiany przebiegu drogi, miejsca utrudnień i związane z tym elementy bezpieczeństwa ruchu, podlegały weryfikacji przez właściwe jednostki i były pozytywnie zatwierdzane do realizacji. Dodatkowo przeprowadzaliśmy konsultacje i uzgodnienia m.in. z PKS Lubin S.A. i Mercus Logistyka Sp. z o.o. Z przedstawicielami PKS Lubin S.A. odbywały się również spotkania w terenie, gdzie ustalane były szczegóły techniczne, w wyniku czego otrzymywaliśmy pozytywną informację zwrotną na temat rozwiązań projektowych (nowe miejsca zawracania autobusów lub dojazdy do istniejących lokalizacji przystanków). Podczas wprowadzania zmian w tymczasowej organizacji ruchu, wszystkie etapy i elementy odbierała komisja, która nie wnosiła zasadniczych uwag do wdrażanych rozwiązań.
   Budowa nowej drogi ekspresowej S-3, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 3, jest dla Wykonawcy robót utrudnieniem, z którym postępowaliśmy według najlepszej wiedzy i w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
   Nawet w nowo wprowadzonych zmianach tymczasowej organizacji ruchu dokonywaliśmy kolejnych aktualizacji, w ramach postępu prac, poprawiając bezpieczeństwo ruchu mieszkańców Karczowisk i Kochlic oraz innych użytkowników ruchu istniejącej drogi krajowej nr 3. Ostatnie zmiany dotyczyły przełożenia ruchu na wiadukt WD-36, a następnie WD-35, co istotnie poprawiało bezpieczeństwo ruchu w miejscu tymczasowych skrzyżowań oraz komfort dojazdu starodrożem DK 3 do Karczowisk.

   Pomimo wypadków i kolizji drogowych, które są statystycznie wpisane w ruch drogowy, według oceny Policji w czasie budowy drogi ekspresowej S-3, na odcinku od Legnicy do Chróstnika, sytuacja w tej kwestii uległa poprawie, względem statystyk sprzed okresu trwania inwestycji. Niestety brak odpowiedniej klasy dróg w okolicy i związany z tym brak alternatywy dla zmian organizacji ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 3 wymusił takie, a nie inne rozwiązania na potrzeby zrealizowania przedmiotowej inwestycji drogowej.
   Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu budowy i oddaniu do ruchu odcinka drogi ekspresowej S-3 oraz przebudowanych odcinków dróg lokalnych sytuacja stanie się optymalna dla wszystkich uczestników ruchu.

DS: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia budowanej drogi alternatywnej (kto ją przejmie? powiat?), która zakończy problemy Karczowisk jak również pobliskich Kochlic?

PB: W zakresie przebudowywanych odcinków dróg lokalnych dla miejscowości Karczowiska i Kochlice Wykonawca realizuje roboty mostowe na dwóch przejściach ekologicznych ED-2B i ED-3A. Obiekty mostowe są na etapie robót wykończeniowych i wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, jednak aktualne zimowe warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie wszystkich prac izolacyjnych i nawierzchniowych. Podobnie prace drogowe, poza strefą dojazdów do ww. obiektów mostowych, są istotnie zaawansowane i według wewnętrznych planów Wykonawcy, roboty bitumiczne i wykończeniowe zrealizowane zostaną odpowiednio:
–  w Kochlicach ~ kwiecień/maj 2018r.
– w Karczowiskach ~ maj/czerwiec 2018r. Planowane terminy uzależnione są od warunków atmosferycznych, jakie będą panowały wczesną wiosną br.
W związku z powyższym kolejne zmiany tymczasowej organizacji ruchu wprowadzone zostaną w Kochlicach i powodować będą lokalne utrudnienie w postaci ruchu wahadłowego, przy przebudowie drogi powiatowej nr DP 2233D, w okresie ~ kwiecień/maj 2018r.
Zupełne zakończenie robót na ww. odcinkach dróg lokalnych zaplanowane zostało na czerwiec 2018r.

DS: Kiedy planujecie oddanie do użytku budowanego przez Was odcinka i jak się ma to do budowanych przez pozostałych wykonawców? Chodzi mi połączenie z tymi odcinkami, czy trasa będzie oddana? Czy trzeba będzie czekać na oddanie pozostałych odcinków?

PB: Ostatnie zmiany w tymczasowych organizacjach ruchu na odcinku S-3 od Legnicy do Chróstnika, zaplanowane zostały na ~ maj/czerwiec 2018r. i polegać będą na przełożeniu ruchu z autostrady A4 na S-3. Nie jest to jednoznaczne z zakończeniem robót drogowych, ponieważ zostaną jeszcze do przebudowy ostatnie odcinki dróg wykorzystywanych dotychczas, jako tzw. bypassy lub łączniki istniejących dróg krajowych nr 3 i nr 94.
   W ramach przygotowania inwestycji do zakończenia wszystkich robót wdrażane będą również lokalne przełożenia ruchu z jezdni prawej na jezdnię lewą nowo budowanej drogi ekspresowej S-3.
   Kwestia wyznaczenia terminów oddawania do ruchu S-3 nie leży w kompetencjach Wykonawców poszczególnych odcinków i jest zależna od różnych terminów kontraktowych, a w związku z tym od decyzji Zarządcy drogi. Nasz odcinek S-3 umożliwiać będzie połączenie z autostradą A4 (bez możliwości kontynuacji jazdy w kierunku Jawora) i węzłem Lubin Południe w miejscowości Chróstnik, tj. ~ 22,6 km drogi ekspresowej.

DS: Jak ocenia Pan współpracę z przedstawicielami lokalnej?

Dotychczasowa współpraca z przedstawicielami lokalnej społeczności odbywa się we właściwy sposób, z poszanowaniem naszej obecności i zadań, jakie Inwestor postawił przed Wykonawcą.
  Świadomość rangi przedsięwzięcia i korzyści, jakie przyniesie realizowana inwestycja drogowa pomaga uzyskać niezbędną wyrozumiałość i cierpliwość, przy dość istotnych ingerencjach w istniejącą infrastrukturę i układ komunikacyjny okolicznych miejscowości.

DS: Na koniec może kilka słów od siebie…

PB: Zostało już tylko kilka miesięcy do zakończenia budowy naszego odcinka S-3, więc o ile pogoda nie pokrzyżuje planu, latem br. znikną dotychczasowe utrudnienia i wszyscy uczestnicy ruchu czy to tranzytowego, czy lokalnego odczują zdecydowane udogodnienia.
   Prosiłbym, jak miało to miejsce dotąd o rozwagę oraz przestrzeganie wprowadzanych zmian w oznakowaniu drogi, zwłaszcza ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania na odcinkach, gdzie prowadzimy roboty budowlane. Chodzi tu o bezpieczeństwo, życie i zdrowie użytkowników drogi oraz osób pracujących na budowie. 

Dziękuję za rozmowę

 (DS)